Pilot action portrait: Brno region

interviewee: Květoslav Havlík

KORDIS JMK, a.s., Brno (CZ)


What is your specific regional challenge that let you take part in SubNodes?
In the South Moravia no real project improving the regional rail track and its connections to TEN-T corridors has been implemented for several decades. Thanks to the European Union co-funding, it seems that this sad situation will finally change in following years. At the moment 3 small projects on the railway tracks in Brno Metropolitan Area are prepared. This will bring the need to change the network and timetable and persuade the public to change their transport behavior. SubNodes can help us to fulfill this task in a more smooth and innovative way.
Na jižní Moravě nebyl po několik desetiletí implementován projekt, který by zlepšil regionální železniční tratě a jejich propojení s železničními koridory TEN-T.  Díky spolufinancování ze strany Evropské Unie, lze očekávat, že se tato smutná situace změní v následujích letech. V tomto okamžiku jsou připravovány 3 malé projekty na regionálních tratích v Brněnské metropolitní oblasti. To přinese potřebu změnit vedení linek a jízdní řády a přesvědčit veřejnost, aby změnila také své dopravní chování. Projekt SubNodes nám může pomoci splnit tento cíl snáze a inovativním způsobem.
How do you plan to respond to this challenge within SubNodes?
SubNodes can help to prepare and test new approaches in public transport planning – modifying the bus network and timetables in order to support usage of the new direct train connections to Brno as well as new approaches connected to new travel possibilities promotion and public and municipalities communication.SubNodes může pomoci připravit a vyzkoušet nové přístupy v plánování veřejné dopravy - úpravy linkového vedení autobusů a jízdních řádů za účelem podpory nového přímého vlakového spojení do Brna. Tato změna v organizaci dopravy bude komunikována s veřejností a dotčenými obcemi a budou prováděna marketingová opatření zaměřená na propagaci nových dopravních spojů.
Which impact do you expect by SubNodes?
We hope most of the SubNodes activities will be evaluated as successful and will be transferable not only to other places in our beautiful region but also to other European countries. The tangible and long term impact of the project should be the increase of public transport usage within the broader area served by the new train lines.
Doufáme, že většina aktivit projektu SubNodes bude vyhodnocena jako úspěšná a bude přenositelná nejen do jiných částí našeho krásného kraje, ale také do ostatních evropských zemí. Skutečným a dlouhodobým výsledkem projektu by mělo být vyšší využívání veřejné dopravy v širší oblasti obsluhované novými vlakovými spoji.