Pilot action portrait: Ljubljana region

interviewee: Blaž Jemenšek

Prometni institut Ljubljana d.o.o. (SI)


What is your specific regional challenge that let you take part in SubNodes?
The key challenge of SubNodes project  is to attract more people using public passenger transport which is important also for regional passenger transport services and represents an important hinterland for TEN-T corridors and nodes. In last years regional intermodal nodes have not been put into attention enough and the number of passengers declined as well.
One of the important elements in terms of quality of passenger transport services is proper public passenger information at the right time on the right place. With accurate and updated information for intermodal travels (e.g. bus - train) based on smart interactive intermodal displays the quality of services will improve and attract new passengers. 
Glavni izziv projekta SUBNODES je pritegniti več ljudi k uporabi javnega prevoza, ki je pomemben tudi iz regionalnega vidika in predstavlja pomembno zaledje glavnih TEN-T koridorjev. Razvoju regionalnih intermodalnih vozlišč se je v zadnjih letih pogosto posvečalo premalo pozornosti in število potnikov je marsikje celo upadlo.
Eden izmed pomembnih dejavnikov kakovosti potniških prevoznih storitev je ustrezna informiranost potnikov ob pravem času na pravem mestu. S točnimi in ažurnimi informacijami na intermodalnih potovanjih (npr. avtobus - vlak) se bo z uvedbo pametnih prikazovalnikov na prestopnih točkah kakovost storitev bistveno izboljšala, kar bo pritegnilo nove potnike.
How do you plan to respond to this challenge within SubNodes?
In order to improve public passenger transport services public useful intermodal passenger information will be offered at regional intermodal points through smart interactive intermodal displays, including information on integrated timetables (bus, train), internet access, information offer, etc.
Thera are a lot of daily migrants and other passengers between capital Ljubljana and regional and local centres - municipalities, such as Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Škofljica . The integration of passenger transport offers a lot of opportunities for improvement. With accurate and fresh information for intermodal travels (e.g. bus  - train) demonstrated through SubNodes pilot project with smart displays, the quality of services will improve and attract more passengers.
Z namenom izboljšanja kakovosti storitev potniškega prevoza bodo s pomočjo pametnih intermodalnih zaslonov ponujene koristne  informacije za potnike na regionalnih intermodalnih točkah, ki bodo vključevali integrirane vozne rede (avtobus, vlak) in druge koristne informacija za potnike.
Vsakodnevno precej dnevnih migrantov in drugih potnikov potuje med glavnim mestom Ljubljana ter regionalnimi oz. lokalnimi centri oz. občinami, kot npr. Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Škofljica . Integracija potniškega prevoza ponuja precej možnosti .
Which impact do you expect by SubNodes?
The strategy for better connection of regional intermodal with TEN-T nodes to be elaborated within the SubNodes project will raise awareness and encourage stakeholders (public passenger operators, local authorities, Ministry) to improve the quality of passenger transport services.
The better quality of services, also through smart intermodal displays, demonstrated within the project, will attract new customers/passengers and contribute to better connection of regions and consequently make mobility more sustainable.
Strategija povezanosti regionalnih vozlišč s TEN-T koridorji, ki bo napravljena v okviru projekta SUBNODES, prav tako uvedba pametnih intermodalih prikazovalnikov, bodo prispevali k večji ozaveščenosti in spodbudili deležnike (operaterje javnega prevoza, občine, Ministrstvo) k izboljšanju kakovosti potniških prevoznih storitev.
Boljša kakovost storitev bo pritegnila več potnikov ter prispevala k boljši povezljivost regij in posledično k bolj trajnostni mobilnosti.