Pilot action portrait: Wielkopolska

interviewee: Piotr Kupczyk

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Transportu, Poznań (PL)


What is your specific regional challenge that let you take part in SubNodes?
One of the biggest challenge for the regional authorities in Wielkopolska is undoubdetly improving of intermodal integration between bus and rail in the hinterland of the region. As the public transport organizator in the voievodship we are looking forsome proper tools to solve the problem.Jednym z największych  wyzwań dla władz samorządowych Województwa Wielkopolskiego jest niewątpliwie poprawa integracji między transportem autobusowym i kolejowym na obszarach peryferyjnych regionu. Jako organizatorzy transportu publicznego w województwie szukamy odpowiednich narzędzi umożliwiających rozwiązanie tego problemu.
How do you plan to respond to this challenge within SubNodes?
We are going to create an IT-application, which gives the following possibilities: for subnodes bus providers to applicate on-line for routes, timetables and subsidies and for regional authorities to check if bus operators fulfill formal requirements and agreements and to plan integrated bus and train timetables.Zamierzamy przygotować aplikację IT umożliwiajacą:   przewoźnikom autobusowym obsługującym subwęzły składanie wniosków dot. tras, rozkładów jazdy i refundacji natomiast władzom regionalnym sprawdzenie czy operatorzy spełniają warunki formalne i wypełniają postanowienia zawartych porozumień, a także planowanie zintegrowanych rozkładów jazdy autobusów i pociągów.
Which impact do you expect by SubNodes?
Commuters to Poznań from hinterland will use public transportation preferably.
Osoby dojeżdżające do Poznania z regionów peryferyjnych bedą preferować transport publiczny.