Verbesserung der grünen Infrastruktur im Dreiländereck
Zlepšení zelené infrastruktury v trojmezí česko-německo-polsko
Poprawa zielonej infrastruktury na trójstyku granic polska-czechy-niemcy

Direkt am historischen Marktplatz in Zittau, in den Räumen des Internationalen Hochschulinstitutes, fand am 17. April 2018 der erste MaGICLandscapes Workshop zur Aufwertung der Grünen Infrastruktur im Dreiländereck CZ-DE-PL statt. Etwa 30 TeilnehmerInnen aus Polen, Tschechien und Deutschland aus Planung und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten über den doch recht neuen Begriff Grüne Infrastruktur und dessen Umsetzung in der Stadt-, Regional- und Raumplanung. 
Ziel des Workshops war das Aufzeigen von Anknüpfungspunkten für die Untersuchung von ausgewählten Elementen der Grünen Infrastruktur im Dreiländereck im Rahmen des Projektes. Gerade das Städtedreieck Bogatynia-Hrádek nad Nisou-Zittau stelle einen für Wildtiere wichtigen Migrationskorridor dar zwischen Iser-/Riesengebirge in Richtung Westen entlang des Zittauer Gebirges und Lausitzer Berglandes. Hier sei die Verbesserung von Elementen der GI besonders gefragt, z.B. entlang von Flüssen wie Lausitzer Neiße oder Mandau. Aber auch im städtischen
Raum gäbe es eine Reihe von Möglichkeiten, Grüne Infrastruktur zu verbessern. Im Rahmen der Bauleitplanung für die nächsten zehn Jahre sei es wichtig, GI-Elemente gleich mit in die Planung aufzunehmen. Weitere potenzielle Anknüpfungspunkte sind die anstehenden Brachflächen- und Tagebaurevitalisierungen in der Region oder große Flächen, die im Rahmen der Energiewende vermehrt für Windkraft und Solaranlagen genutzt werden.
Wichtig für die erfolgreiche Kommunikation der Grünen Infrastruktur in der Region seien in jedem Fall der Einbezug der Bevölkerung und der kommunalen Politik sowie die Vernetzung mit bereits bestehenden (grenzüberschreitenden) Projekten, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen.

Einladung und Programm

ČESKÝ
Přímo na historickém náměstí v Žitavě, v prostorech Mezinárodního vysokoškolského institutu, se 17. dubna 2018 konalo první MaGICLandscapes workshop ke zlepšení zelené infrastruktury v trojmezí Česko-Německo-Polsko. Kolem 30 účastníků z Polska, České republiky a Německa z oblasti plánování, ekonomiky, správy a vědy diskutovali o poměrně novém pojmu „zelené infrastruktury“ a jeho implementace v městském, regionálním a územním plánování. 
Cílem workshopu bylo upozornit na možnosti výzkumu vybraných prvkú zelené infrastruktury v rámci projektu v přeshraničním regionu. Zejména města Bogatynia-Hrádek nad Nisou-Zittau představujou důležitý migrační koridor mezi Jizerskými horami, Krkonošimi a podél Žitavských hor na západ Lužické vrchoviny. Zde je zlepšení prvků zelené infrastruktury zejména žádoucí, například podél řek Lužická Nisa nebo Mandava. Ale i v městských oblastech existuje řada způsobů, jak zlepšit zelenou infrastrukturu. V rámci urbanistického územního plánování je v příštích 10ti letech důležité, aby do plánů byly zahrnuty prvky zelené infrastruktury. Další potenciální výchozí body jsou v oblasti nepoužívaných ploch, revitalizace povrchové těžby a nebo velké plochy, které jsou používány jako část energetické transformace s využitím pro větrné a solární elektrárny. 
Důležité pro úspěšnou komunikaci zelené infrastruktury v regionu je zapojení veřejnosti a komunální politiky a propojení s existujícími (přeshraniční) projekty, které se zabývají podobnými problémy.

Pozvání a program

POLSKI
17 kwietnia 2018 roku, na zabytkowym rynku w Zittau,w pomieszczeniach Międzynarodowego Instytutu Szkolnictwa Wyższego, odbyły się pierwsze warsztaty projektu MaGICLandscapes, których celem było podkreślenie znaczenia zielonej infrastruktury na trójstyku granic CZ-DE-PL. Około 30 uczestników z Polski, Czech i Niemiec, reprezentujących instytucje planistyczne, administrację, 
gospodarkę i świat nauki, dyskutowało o nowym pojęciu „zielonej infrastruktury“ oraz jej wdrażaniu w planistyce miejskiej, regionalnej i planowaniu przestrzennym. Celem warsztatów było wskazanie punktów zaczepienia dla badania w ramach projektu wybranych elementów zielonej infrastruktury na trójstyku granic CZ-DE-PL. Właśnie trójkąt miast Bogatynia- Hradek nad Nisou-Zittau stanowi ważny korytarz migracyjny dla dzikich zwierząt między Górami Izerskimi/Karkonoszami w kierunku zachodnim, wzdłuż Gór Żytawskich i Pogórza Łużyckiego.Tu szczególnie potrzebna jest poprawa elementów zielonej infrastruktury, np. wzdłuż rzek, takich jak Nysa Łużycka, czy Mandau. Również na obszarach miejskich byłby szereg możliwości do poprawy zielonej infrastruktury. 
W ramach planowania urbanistycznego na kolejnych 10 lat byłoby ważne, aby elementy zielonej infrastruktury uwzględniać już na etapie planowania. Do kolejnych potencjalnych punktów zaczepienia należą powierzchnie odłogowane oraz rewitalizowane tereny po kopalniach odkrywkowych w regionie, czy też duże powierzchnie, które w związku ze zmianą polityki energetycznej coraz częściej są wykorzystywane do zakładania farm wiatrowych i instalacji solarnych. 
Dla skutecznej komunikacji zielonej infrastruktury w regionie ważne jest włączenie w działania społeczeństwa i polityki gminnej, a także powiązanie z już istniejącymi (transgranicznymi) projektami, które zajmują się podobną tematyką.

Zaproszenie oraz program

Back to ÜBERBLICK WORKSHOPS | PŘEHLED WORKSHOPŮ | PRZEGLĄD WARSZTATÓW or MAIN PAGE