Platform (DT 2.2.4)


Využitie Web-GIS platformy pre integrovaný monitoring zmien a modifikácií v historických zastavaných územiach.

Správa historických zastavaných území je komplexný a dynamický mechanizmus. Prináša množstvo tém, viacero tematických analýz na preskúmanie, ako fenomén sa mení v čase a prijaté rozhodnutia majú mnohé efekty a dopady.

Metodológia, ktorá môže napomôcť čeliť tejto výzve je tzv. Overlay Mapping (mapovanie vrstiev). GIS (geografické informačné systémy) majú túto funkcionalitu od svojho počiatku [1]. Mc Hargova pôvodná aplikácia bola manuálnou technikou, avšak umožňovala pochopenie ako je možné dať dokopy viacero tematických oblastí a ako môže byť analýza základom pre manažment územia.

Toto však nie je dostatočné pre efektívny informačný nástroj pre historické zastavané územia. V súčasnosti systémy GIS sú stále príliš technicky náročné na použitie ako základu pre konfrontáciu medzi jednotlivými oddeleniami, orgánmi a osobami z verejného i súkromného sektora (viď limity systémov GIS). Projekt B.h.EN.E.F.I.T. si určil za svoj cieľ predísť a prekonať tento limit a testuje užívateľsky prístupné GIS rozhranie na pochopenie toho, či GIS mapy môžu byť použité ako základ pre zdieľanie poznatkov a verejnú debatu v rámci historických zastavaných území.
 
Projekt B.h.EN.E.F.I.T. si taktiež všíma najnovší vývoj systémov GIS, ktorý zahŕňa aj postup v rámci ktorého sa môže komunita stať aktívne zúčastnenou (viď riešenia pre crowdsourcing).


 Pilotné aktivity pre implementáciu webovej GIS platformy:

GIS Platforma

(klikni na obrázok)

Sociálne vnímanie (pilotná aktivita prebiehajúca v meste Mantova)

Mantova

  Environmentálne efekty

environment
Platforma zacielená na monitorovanie sociálneho vnímania upadania historických zastavaných území. Prostredníctvom zbierania varovaní od občanov v spojení s technickými dátami o stupni zachovania a využití priestoru je možné spravovať priority intervencií a potenciálne vedľajšie efekty.
Platforma zacielená na monitoring environmentálneho správania sa historických zastavaných území spájajúc fyzické aspekty území s energetickou náročnosťou a environmentálnymi dátami s cieľom identifikovať interakcie a možné optimalizácie.

Toto sú dva technologické produkty, ktoré umožňujú zber rozličných dát prostredníctvom technológie GIS a jej predstavenie a ich interakcie používateľsky prístupným spôsobom cez špecifické webové rozhranie. Koncoví používatelia v pilotných územiach nepotrebujú špecifickú expertízu ani software pre monitorovanie prebiehajúcich javov.


Home | English version


[1] The fist GIS commercial software, ODYSSEY, produced in the Seventies, already contained Ian L. Mc Harg's Overlay mapping concept.