Stratégie AIR TRITIA

Jedným z hlavných výstupov projektu AIR TRITIA sú stratégie riadenia kvality ovzdušia pre 5 miest zapojených do projektu (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina). Stratégie sú zamerané na zvýšenie kapacít a možností verejnej správy pre rozhodovanie a riešenie znečistenia ovzdušia.

Cieľom stratégií bolo vytvoriť riadenie kvality ovzdušia na úrovni jednotlivých miest a ich funkčných mestských oblastí s využitím systému AQMS (Systém riadenia kvality ovzdušia; Air Quality Management Systém), ktorý je doplnený o konkrétne opatrenia a scenáre vytvorené mestám na mieru. Stratégie sú tvorené 3 časťami: analytickou, návrhovou a implementačnou. V návrhovej časti je sformulovaná vízia, globálny cieľ, prioritné osi a špecifické ciele, ktoré sú naplnené jednotlivými opatreniami. Vybrané opatrenia vytvárajú scenár, ktorý má najväčší dopad na kvalitu ovzdušia v danom území. Na základe vybraného scenára spolu so stanovenými finančnými možnosťami bol zostavený akčný plán do roku 2025. Stratégia kvality ovzdušia, na rozdiel od iných pevne stanovených územných stratégií, zohľadňujú, že ovzdušie je voľne pohyblivá zložka nad hranicami štátov, a preto je nutné k nemu pristupovať integrovane.

Experti z organizácií zapojených do projektu AIR TRITIA navštívili jednotlivé mestá, kde v spolupráci s politickými zástupcami, úradníkmi a ďalšími zainteresovanými skupinami spolupracovali na finálnej podobe analytických častí stratégií a konkretizujú silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby prostredníctvom SWOT analýzy. Následne spoločné rokovania pokračovali pri tvorbe návrhových častí stratégií. 

Jednotlivé stratégie sú v súlade s Regionálnou stratégiou manažmentu kvality ovzdušia, ktorá v rámci projektu vznikla pre celé územie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA (EZÚS TRITIA).

2


Stratégie riadenia kvality ovzdušia na stiahnutie:

TRITIA región

Mestá v regióne TRITIA