Strategia AIR TRITIA 

Jednym z głównych wyników projektu AIR TRITIA są strategie zarządzania jakością powietrza dla 5 miast zaangażowanych do projektu (Ostrawa, Opawa, Opole, Rybnik i Żylina). Strategie są ukierunkowane na zwiększenie zdolności i możliwości administracji publicznej w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania kwestii dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Celem strategii było stworzenie modelu zarządzania jakością powietrza na poziomie poszczególnych miast i ich funkcjonalnych obszarów miejskich z wykorzystaniem systemu AQMS, który został uzupełniony o konkretne rozwiązania i scenariusze odpowiednio dostosowane dla każdego miasta. Strategie składają się z 3 części: analitycznej, projektowej i wdrożeniowej. W części projektowej sformułowana została wizja, cel globalny, osie priorytetowe i cele szczegółowe, które zostaną wypełnione poprzez poszczególne rozwiązania. Na podstawie systemu AQMS oceniany jest wpływ poszczególnych rozwiązań. Wybrane rozwiązania tworzą scenariusz, który ma największe oddziaływanie na jakość powietrza na danym obszarze. Na podstawie wybranego scenariusza wraz z określonymi możliwościami finansowymi został opracowany plan działań do roku 2025. Strategia jakości powietrza, w odróżnieniu od innych powstałych strategii terytorialnych, ma na uwadze fakt, iż powietrze swobodnie przemieszcza się ponad granicami państw, dlatego ważne jest zintegrowane podejście do tej kwestii.

Eksperci z organizacji zaangażowanych do projektu AIR TRITIA odwiedzili poszczególne miasta, w których we współpracy z przedstawicielami polityki, urzędnikami i innymi zainteresowanymi grupami, współpracowali nad finalnym opracowaniem analitycznych części strategii i konkretnie określali silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia na podstawie analizy SWOT. Następnie na podstawie wspólnych spotkań kontynuowali opracowywanie projektowych części strategii.

Poszczególne strategie są zgodne z Regionalną Strategią Zarządzania Jakością Powietrza, która powstała w ramach projektu dla całego obszaru Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA (EUWT TRITIA).

2


Strategie zarządzania jakością powietrza do pobrania:

Strategia EUWT  TRITIA

Miasta w regionie TRITIA