Strategie AIR TRITIA 

Jedním z hlavních výstupů projektu AIR TRITIA jsou strategie řízení kvality ovzduší pro 5 měst zapojených do projektu (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina). Strategie jsou zaměřeny na zvýšení kapacit a možností veřejné správy pro rozhodování a řešení znečištění ovzduší.

Cílem strategií bylo vytvořit řízení kvality ovzduší na úrovni jednotlivých měst a jejich funkčních městských oblastí s využitím systému AQMS, který je doplněn o konkrétní opatření a scénáře vytvořené městům na míru. Strategie jsou tvořeny 3 částmi: analytickou, návrhovou a implementační. V návrhové části je zformulována vize, globální cíl, prioritní osy a specifické cíle, které jsou naplněny jednotlivými opatřeními. Na základě systému AQMS jsou zhodnoceny dopady jednotlivých opatření. Vybraná opatření vytvářejí scénář, který má největší dopad na kvalitu ovzduší v daném území. Na základě vybraného scénáře spolu se stanovenými finančními možnostmi byl sestaven akční plán do roku 2025. Strategie kvality ovzduší, na rozdíl od jiných pevně stanovených územních strategií, zohledňuje, že ovzduší je volně pohyblivá složka nad hranicemi států, a proto je nutné k němu přistupovat integrovaně.

Experti z organizací zapojených do projektu AIR TRITIA navštívili jednotlivá města, kde ve spolupráci s politickými zástupci, úředníky a dalšími zainteresovanými skupinami spolupracovali na finální podobě analytických částí strategií a konkretizovali silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby prostřednictvím SWOT analýzy. Následně společná jednání pokračovali při tvorbě návrhových částí strategií.

Jednotlivé strategie jsou v souladu s Regionální strategií managementu kvality ovzduší, která v rámci projektu vznikla pro celé území Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA (ESÚS TRITIA). 

2


Strategie řízení kvality ovzduší ke stažení:

TRITIA región

Města v regiónu TRITIA