KRAINA TRITIA

Zastanawiasz się, co może się stać, jeśli nie zadbamy o środowisko, w którym żyjemy? Dołącz wspólnie z nami na wirtualną wycieczkę do Krainy Tritia.

acv


UJEDNOLICONE PODEJŚCIE DO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZANICZYSZCZENIEM POWIETRZA W FUNKCJONALNYCH OBSZARACH MIEJSCKICH W REGIONIE TRITIA / AIR TRITIA

Okres realizacji projektu 06/2017 – 11/2020

Jakość powietrza w obszarach nadmiernie zanieczyszczonych jest nadal zarządzana na poziomie lokalnym. Jednocześnie zanieczyszczenie powietrza jest szczególnym problemem z uwagi na jego przekraczanie granic i charakter transgraniczny, w związku z tym, nie można nim skutecznie zarządzać tylko na poziomie krajowym lub regionalnym.Projekt AIR TRITIA ma na celu zwiększenie możliwości zarządzania jakością powietrza przez organy sektora publicznego poprzez opracowanie jednolitej bazy informacji przestrzennej, wprowadzenie nowych narzędzi do zarządzania i prognozowania zanieczyszczeniem powietrza oraz strategii jakości powietrza.

Wspólne podejście do zarządzania jakością powietrza na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich będzie oparte na szczegółowym matematycznym modelowaniu i weryfikacji różnych typów pomiarów z wykorzystaniem superkomputerów. W ramach projektu zostaną również określone sposoby przekazywania informacji na różnych terytoriach, zostaną zdefiniowane pomiary służące ograniczeniu emisji, wypracowane zostaną propozycje legislacyjne dotyczące skuteczniejszego wdrażania zintegrowanej strategii zarządzania jakością powietrza na poziomie terytorialnym.

Project Partners

AIR TRITIA W LICZBACH

0

ANALIZY A BAZY DANYCH

0

STRATEGIE

0

PUBLIKACJE

0

NARZĘDZIA

PUBLIKACJE

contacts